Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

ОБАВЕШТЕЊЕ - Дозволе ваздухопловног механичара тип I и тип II

Четвртак, 06.06.2013.
Укидају се дозволе ваздухопловног механичара
 
Изменом правилника о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља које се баве овим пословима, УКИДАЈУ СЕ дозволе ваздухопловног механичара за обнову ваздухоплова, мотора, елисе и опреме ваздухоплова (тип I) и за одржавање ваздухоплова, мотора, елисе и опреме ваздухоплова (тип II) издате на основу Правилника о стручној спреми, стручној обуци, испитима, дозволама и овлашћењима ваздухопловно-техничког особља и ваздухопловно-техничког особља техничке припреме („Службени лист СФРЈ“, бр. 35/87 и 8/89 и „Службени лист СРЈ“, број 11/93).
 
Ове дозволе ће важити, до датума који је у њих унет.

По ступању на снагу овог правилника ове дозволе се неће издавати, продужавати и обнављати, нити ће се у њих уписивати нови типови ваздухоплова.
 
Конверзија дозволе ваздухопловног механичара у PART-66
 
На основу овог правилника важеће националне дозволе могу, на захтев њиховог имаоца, да се конвертују у Део 66 (Part 66) дозволе, без додатних услова и без полагања испита, али са унетим ограничењима.
 

Објава измене овог правилника очекује се током лета 2013. године у Службеном гласнику Републике Србије. 


Назад на остале вести