Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 20.04.2018 06:47:37

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 

Група за ваздухопловну медицину

Група за ваздухопловну медицину прописује и усваја медицинске захтеве и услове за ваздухопловно особље.    
Ваздухопловно-медицинским прегледима испитује се здравствена способност ваздухопловног особља да безбедно обавља своје професионалне дужности. То је од великог значаја као допринос безбедности летења, а истовремено и помоћ у очувању њиховог здравља током каријере.                                                                                                      
Медицинска сертификација летачког особља се спроводи у складу са Правилником о летачком особљу ("Службени гласник РС", број 33/13 и 61/15)који је заснован на:

1.Уредби Комисије (ЕУ) бр. 1178/2011 од 03. новембра 2011. /COMMISSION REGULATION (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011 
                                                                                                                         

2.Уредби Комисије (ЕУ) бр. 290/2012 од 30. марта 2012.г., којом се врши допуна и измена прописа број 1178/2011 који дефинише техничке захтеве и административне процедуре које се односе на ваздухопловно летачко особље / COMMISSION REGULATION (EU) No 290/2012 of 5.April 2012  
                                                           
ANNEX IV[PART-MED] Правилника поставља здравствене захтеве за медицинску сертификацију летачког особља.

3.Прихватљивим начинима усаглашавања и Упутствима за  Part MED / Acceptable means of compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Part MED, на које упућују одредбе овог правилника, а примењују се као препоручена пракса.                
Медицинска сертификација контролора летења се спроводи у складу са Правилником о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, бр. 83/15 и 18/16) који је заснован на: 

1.Уредби Комисије (ЕУ) бр. 2015/340 од 20. фебруара 2015. године/ COMMISSION REGULATION (EU) 2015/340 of 20 February 2015 
                                                                                                                                                             
ANNEX IV ATCO.MED Правилника поставља здравствене захтеве за медицинску сертификацију контролора летења.

2.Прихватљивим начинима усаглашавања и Упутствима за  Part ATCO.MED / Acceptable means of compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Part ATCO.MED, на које упућују одредбе овог правилника, а примењују се као препоручена пракса.