Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
ОБАВЕШТЕЊА
 
Обавештавамо све ваздухопловно-техничке организације, које поседују Дозволу за обављање делатности издату према Делу-М, Делу-145 или Делу-147, да су дужне да се до 01.09.2019. године усагласе са Правилником о обезбеђивању континуиране пловидбеносги ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим пословима (Службени гласник РС, бр. 5/19), што укључује достављање измене приручника организације Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије на одобрење.
  1. ААМ 2/2019
Скрећемо пажњу ваздухопловно-техничким организацијама да су објављени нови правилници : 
- Правилник о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим пословима“ (Службени гласник РС, бр. 5/19), и 
- Правилник о сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја у области nловидбености и заштите животне средине и о издавању дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности организацијама за производњу и пројектовање (Службени гласник РС. 5/18 и 1/19
Ово обавештење даје упутство Ваздухопловно-техничким организацијама како да задовоље захтев из ових Правилника који се односи на извештавање о догађајима у којима су откривени делови који нису одобрени или који су са непознатим пореклом ( Део M, M.A.202,  Део 145.A.60 и АМЦ-ови, 21.A.3A и АМЦ).
 
10.01.2016. године је урађена измена списка Налога за пловидбеност објављених на сајту ДЦВ.
Измене су следеће:
  1. AAM 1/2019
  2. Нова форма обрасца
  3. Дневник радова/Experience Logbook
  4. Oбавештење операторима и корисницима ваздухоплова
10.01.2016. године је урађена измена списка Налога за пловидбеност.
Измене су следеће:
  1. НПВ 08-02-01 је повучен. FAA AD 2006-18-15 је и даље важећи у складу са наведеним у рубрици „Applicability“  AD 2006-18-15.
  2. НПВ 09-03-01 је повучен априла 2013, а сада је и уклоњен са сајта.
  3. НПВ 15-04-01 је повучен у марту 2016. године издавањем НПВ 15-04-01 Р1, а сада је и уклоњен са сајта
  4. Издат је нови НПВ 16-12-01 „Преглед предње ноге стајног трапа“ са применом на авионе типа ГАЛЕБ Г-2.
  5.  Издат је нови НПВ 89-11-01 Р3 „Допунски захтеви за одржавање ваздухоплова“ који замењује НПВ 89-11-01 Р2 од 29.12.1993