Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 

Одредбом члана 61. Законом о ваздушном саобраћају Републике Србије трагање за ваздухопловом и спасавање лица је дефинисано као систем мера и поступака који се предузимају да би се пронашло место удеса ваздухоплова, спасила лица која су повређена у удесу или која је удес довео у опасност, пружила им се прва медицинска помоћ и она збринула на безбедно место. 

Систем трагања за ваздухопловом и спасавање лица организује и њиме управља Директорат, преко спасилачко-координационог центра, у складу са Правилником о пружању услуге трагања за ваздухопловом и спасавања лица и релевантним међународним документима из ове области.

Сектор за трагање и спасавање предлаже програме обуке,  организовање вежби, као и националне планове за трагање и спасавање за оперативно спровођење трагања и спасавања, а на основу Закона и стандарда и препоручене праксе из ICAO- Анекса 12. Чикашке конвенције и IAMSAR приручника.

 • „Правилник о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица („Службени гласник РС“, број 96/15 и 40/16)“

Послови Сектора за трагање и спасавање:

 • Планирања,  предлагања, организовања  система и анализа стања  у области пружања  услуге  трагања  и  спасавања  у цивилном ваздухопловству и извештавање о наведеном;
 • Комуникације, кооперације и координације са овлашћеним представницима државних органа и других  субјеката  надлежних  за  пружање  услуге  трагања  и  спасавања  у  цивилном ваздухопловству;
 • Сарадње са међународним организацијама цивилног ваздухопловства у области пружања услуге трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству, cарадња са службама трагања и спасавања суседних земаља;
 • Предлагања  програма,  докумената,  оперативних  процедура,  мера  и  поступака  у  области пружања услуге трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству, као и послови израде предлога Плана и програма организовања пружања услуге трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству;
 • Надзора  над  Спасилачко  координационим  центром  и  другим  учесницима  и  субјектима  у систему пружања услуге трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству;
 • Планирања,  предлагања,  организовања обука, стручног оспособљавања људства, као и оцене вежби  у  области  пружања  услуге  трагања  и спасавања у цивилном ваздухопловству;
 • Организовања  Спасилачко координационог центрa
   

Послови Спасилачко координационог центра:

 • Пружање услуге трагања за ваздухопловом и спасавања лица 24 сата дневно у дефинисаној области трагања и спасавања у Републици Србији (дежурство у СКЦ) у складу са одредбама Закона о ваздушном саобраћају, домаћим прописима, међународним стандардима и препорученом праксом;
 • Оперативне комуникације, кооперације и координације са ангажованим учесницима који имају споразум о сарадњи са Директоратом у области пружања услуге трагања и спасавања, као и са другим субјектима који учествују у систему трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству. Сарадња са спасилачко-координационим центрима суседних земаља, као и оперативне сарадње са међународним организацијама у области пружања услуге трагања ис пасавања у цивилном ваздухопловству;
 • Предлагање и реализација вежби и обука, и стручног оспособљавања људства ангажованог у систему пружања услуге трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству;
 • Ажурирања националне и међународне базе радио предајника 406 МHz;
 • Подношење извештаја о активностима и догађајима у систему пружања услуге трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству
   

О надлежностима Сектора за трагање и спасавање - детаљније у Информатору о раду
О законским и подзаконским актима који регулишу Сектор за трагање и спасавање - детаљније у Прописима