Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 18.08.2017 16:32:01

Од 01. јула 2017. године, у примени је промењени износ нове републичке административне таксе. Нови износ таксе је 830 дин, уместо досадашњих 800 дин. За СПИСА И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ. Детаљније у ПЛОВИДБЕНОСТИ/Административне таксе  

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије овлашћен је за издавање, продужавање и одузимање дозвола,односно лиценци  ваздухопловном особљу  као и центрима за  њихову обуку.
 
Дозволе се издају после спроведених програма обуке за сваку категорију ваздухопловног особља посебно и после детаљне провере знања и лекарских прегледа. Једном стечена дозвола продужава се после одређеног временског периода који је дефинисан Правилником. Детаље у вези са регулисањем ове делатности можете погледати за сваку категорију ваздухопловног особља посебно и за центре за обуку ваздухопловног особља. посебно, кликом на назив делатности. О прописима који уређују ову област, детаљније у РЕГУЛАТИВИ.
 
 
ОБАВЕШТЕЊА
 
- за овлашћене испитиваче 
 
Обавештавају се овлашћени испитивачи којима важење сертификата истиче у току 2017. године да ће се у Директорату цивилног ваздухопловства РС,  одржати семинар освежења знања 22.03.2017.године , од 09.30 – 15.30 ч. Моле се канидати да своје учешће потврде на имејл адресу: tjokanovic@cad.gov.rs. до 10.03.2017.године. Теме и сатница одржавања семинара, биће накнадно објављени.
 
- за кандидате за стицање сертификата испитивача
 
Обавештавају се кандидати за стицање сертификата испитивача, да ће се обука за будуће испитиваче, одржати 18. и 19. 04.2017.године, у просторијама Директората, са почетком у 09.00 ч. Обуци могу да присуствују кандидати који најкасније до 01.04.2017. године, писарници Директората, доставе захтев на обрасцу ДЦВ-PEL-ОБ-104 (А) - за авионе, или ДЦВ-PEL-ОБ-104 (Н) - за хеликоптере. 
Напомињемо , да  уз захтев треба доставити доказ о уплаћеној републичкој администрартивној такси у износу од 800,00 РСД,  на број жиро рачуна: 
840 – 742221843 – 57
позив на број: 50016
прималац: Буџет Републике Србије. 
 
Теме и сатница обуке, биће накнадно објављени. 
 
- за кандидате који врше упис типа авиона или хеликоптера
 
Кандидат који врши упис типа авиона или  хеликоптера у дозволу,  на основу спровођења практичног испита са испитивачем, који је овлашћен или одобрен од стране ДЦВ-а, у обавези је да приликом подношења захтева за упис у дозволу, достави доказ о уплати таксе на име накнаде за спроведени практични испит у складу са тарифом за пружене услуге ДЦВ-у.
Од 01. јуна 2015. године Републичка административна такса износи 800,00 РСД ("Сл. Гласник РС", број 45/15).