Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 09/20 i stupa na snagu 12. februara 2020. godine.  ONE STOP SECURITY  u Srbiji. Od januara 2020. godine sistem obezbeđivanja u vazduhoplovstvu u našoj zemlji isti kao u zemljama Evropske unijeDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Obaveštenje - bespilotne letelice

Ponedeljak, 23.11.2015.
U skladu sa članom 8. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu (Čikaška konvencija) nijedan vazduhoplov kojim se može upravljati bez pilota ne sme da preleće teritoriju Republike Srbije bez posebnog odobrenja ili suprotno uslovima iz tog odobrenja.
 
U skladu sa članom 23. stav 2. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon) letenje stranih dirigovanih i nedirigovanih letećih objekata u vazdušnom prostoru Republike Srbije bez dozvole ministarstva nadležnog za poslove odbrane, smatra se povredom vazdušnog prostora Republike Srbije.
 
Bespilotni vazduhoplovi se mogu koristiti u privredne, naučne, obrazovne, sportske i druge svrhe tako da ne ugrožavaju bezbednost vazdušnog saobraćaja. Za eventualnu štetu koja je nastala usled korišćenja bespilotnih vazduhoplova je odgovorno lice koje koristi bespilotni vazduhoplov.
 
Donošenjem odgovarajućeg podzakonskog propisa detaljnije će se regulisati korišćenje bespilotnih vazduhoplova. Shodno ovlašćenju iz Zakona, Direktorat je pripremio Predlog pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, povodom koga je bila pokrenuta javna rasprava, a sada se upravo analiziraju sve pristigle sugestije, primedbe i komentari, od kojih će oni opravdani biti ugrađeni u konačan tekst. Uskoro se očekuje njegovo usvajanje.
 
Po objavljivanju propisa u „Službenom glasniku Republike Srbije“, tekst će biti dostupan korisnicima i na internet stranici Direktorata, u delu „Propisi“. Do donošenja podzakonskog propisa, pozivamo sve zainteresovane subjekte da se direktno obrate
 

Direktoratu, ukoliko imaju bilo koju dilemu u vezi sa bezbednim korišćenjem bespilotnog vazduhoplova. 


Nazad na ostale vesti