Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 86/19), koji stupa na snagu 14. decembra, predviđena je nova Republička administrativna taksa za rešenja kojim se odobrava transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme. Iznos takse je 5590 dinara.  Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora ("Službeni glasnik RS", broj 62/19) stupa na snagu 05.12.2019  Do 18. decembra 2019. godine možete poslati vaše primedbe, predloge i sugestije na tekst Predlog pravilnika o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.  
Vesti sa sajta

Obaveštenje u vezi sa terminalnim naknadama

Ponedeljak, 29.07.2019.
Obaveštenje u vezi sa terminalnim naknadama

 U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije (05 Broj: 343-7454/2019-1 od 25. jula 2019. godine) visina jedinice naknade za usluge koje Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd pruža u oblasti terminalnih kontrola letenja vazduhoplovima koji za poletanje i sletanje koriste aerodrome u Republici Srbiji će od 1. septembra 2019. godine iznositi:

(1)  135 evra - za vazduhoplove čija je maksimalna sertifikovana masa na poletanju manja od deset metričkih tona;
(2)  260 evra - za vazduhoplove čija je maksimalna sertifikovana masa na poletanju deset i više metričkih tona. 
 
Od obaveze plaćanja ove naknade  izuzeti su sledeći letovi:
 
(1)   letovi koji se obavljaju vazduhoplovima čija je maksimalna sertifikovana masa na poletanju manja od dve metričke tone;
(2)   letovi u cilju traganja i spasavanja koje je odobrio nadležni organ;
(3)   letovi koji se obavljaju isključivo radi prevoza vladajućih monarha i članova njihovih užih porodica, šefova država, predsednika vlada i ministara, koji su u službenoj misiji, ako je u planu leta to naznačeno odgovarajućim indikatorom statusa;
(4)   vojni letovi koje obavljaju vojni vazduhoplovi Republike Srbije, kao i vojni letovi koje obavljaju vojni vazduhoplovi drugih država na osnovu međunarodnih sporazuma;
(5)   letovi organa unutrašnjih poslova i carinskih organa;
(6)   humanitarni letovi odobreni od strane nadležnog organa;
(7)   letovi za potrebe obuke koji se obavljaju isključivo radi sticanja dozvole ili ovlašćenja članova letačke posade, ako je to naznačeno u planu leta. Letovi se moraju obavljati isključivo u Oblasti informativne kontrole letenja Beograd i ne smeju da služe za prevoz putnika i/ili tereta, kao ni za pozicioniranje, odnosno prelet vazduhoplova;
(8)   letovi koji se obavljaju isključivo u svrhu provere opreme koja se koristi ili je namenjena za korišćenje kao zemaljska navigaciona oprema, isključujući pozicionirajuće letove;
(9)   letovi koji se obavljaju isključivo po pravilima vizuelnog letenja (VFR).

Nazad na ostale vesti