Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 20.01.2018 02:12:56

Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Sreda, 03.01.2018.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

DIREKTORAT CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA

 

REPUBLIKE SRBIJE

 

OGLAŠAVA

 

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VREME

 

 

 I   RADNA MESTA KOJA SE POPUNJAVAJU:

 

 

1.      Inspektor za plovidbenost, Odeljenje plovidbenosti, Sektor za saobraćajnu delatnost, plovidbenost i vazduhoplovno osoblje - 1 izvršilac

 

Uslovi za rad na radnom mestu inspektor za plovidbenost:

-      završen mašinski fakultet vazduhoplovnog smera u obimu od najmanje 300 ESPB bodova;

-       5 godina radnog iskustva u struci, kao i odgovarajuće iskustvo u oblasti vazduhoplovstva;

-       iskustvo u radu sa Windows operativnim sistemom, poslovnim aplikacijama (MS Word, MS Excel, MS Outlook ) i internet pretraživačima;

-       poznavanje engleskog jezika – B1*CEFR;

 

Provera stručne osposobljenosti, znanja i veština koje se proveravaju u izbornom postupku:

-       poznavanje međunarodnih i nacionalnih propisa i standarda u oblasti vazduhoplovstva i ratifikovanih međunarodnih konvencija iz domena plovidbenosti;

-       veština komunikacije-neposredno, kroz usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa.

 

 

   

 

 

Prednost će imati kandidati koji:

 

-          poseduju sertifikate o  prisustvu/položenom ispitu iz oblasti inicijalne i kontinuirane plovidbenosti;

-          imaju iskustva na rukovodećim pozicijama u organizacijama koja se bave delatnostima iz domena inicijalne i kontinuirane plovidbenosti;

-          poseduju dozvolu/licencu za održavanje vazduhoplova ili vazduhoplovnih proizvoda izdatu od strane vazduhoplovnih vlasti zemalja članica ICAO ili njihovih akreditacionih tela iz vazduhoplovne delatnosti;

-          poseduju sertifikate o položenim obukama za tip vazduhoplova;

-          posedovanje vozačke dozvole B kategorije;

2.      Inspektor za plovidbenost, Odeljenje plovidbenosti, Sektor za saobraćajnu delatnost, plovidbenost i vazduhoplovno osoblje - 1 izvršilac

 

Uslovi za rad na radnom mestu inspektor za plovidbenost:

-      Završen elektrotehnički fakultet - studijski program elektrotehnika i računarstvo u obimu od najmanje 300 ESPB bodova;

-       5 godina radnog iskustva u struci, kao i odgovarajuće iskustvo u oblasti vazduhoplovstva;

-       iskustvo u radu sa Windows operativnim sistemom, poslovnim aplikacijama (MS Word, MS Excel, MS Outlook ) i internet pretraživačima;

-       poznavanje engleskog jezika – B1*CEFR;

 

Provera stručne osposobljenosti, znanja i veština koje se proveravaju u izbornom postupku:

-       poznavanje međunarodnih i nacionalnih propisa i standarda u oblasti vazduhoplovstva i ratifikovanih međunarodnih konvencija iz domena plovidbenosti;

-       veština komunikacije-neposredno, kroz usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa.

 

 

    Prednost će imati kandidati koji:

 

-          poseduju sertifikate o  prisustvu/položenom ispitu iz oblasti inicijalne i kontinuirane plovidbenosti;

-          imaju iskustva na rukovodećim pozicijama u organizacijama koja se bave delatnostima iz domena inicijalne i kontinuirane plovidbenosti;

-          poseduju dozvolu/licencu za održavanje vazduhoplova ili vazduhoplovnih proizvoda izdatu od strane vazduhoplovnih vlasti zemalja članica ICAO ili njihovih akreditacionih tela iz vazduhoplovne delatnosti;

-          poseduju sertifikate o položenim obukama za tip vazduhoplova;

-          posedovanje vozačke dozvole B kategorije;

3.  Inspektor za elektroenergetske instalacije, vazduhoplovne sisteme i opremu, Odeljenje aerodroma, Sektor za vazdušnu plovidbu, aerodrome i obezbeđivanje u vazduhoplovstvu ( ATM/ANS/ADR/AVSEC ) – 1 izvršilac     

         

Uslovi za rad na radnom mestu inspektor za elektroenergetske instalacije, vazduhoplovne sisteme i opremu:

 

-       stečeno visoko obrazovanje iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektroenergetski smer, na osnovnim akademskim ili specijalističkim strukovnom studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova;

-       5 godina radnog iskustva u oblasti vazduhoplovstva;

-       iskustvo u radu sa Windows operativnim sistemom, poslovnim aplikacijama (MS Word, MS Excel, MS Outlook ) i internet pretraživačima;

-       poznavanje engleskog jezika – B1*CEFR;

 

Provera stručne osposobljenosti, znanja i veština koje se proveravaju u izbornom postupku:

-       poznavanje međunarodnih i nacionalnih propisa, standarda  i preporučene prakse i ratifikovanih međunarodnih konvencija u oblasti aerodroma i komunikacijskih, navigacijskih i nadzornih sistema i uređaja;

-       veština komunikacije - neposredno, kroz usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa.  

            

II  ZAJEDNIČKO ZA SVA RADNA MESTA:

 

               Rad na radnim mestima se zasniva na neodređeno vreme, mesto rada Beograd, ul.    Skadarska br. 23 i 23/1.

 

 

III  DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ PRIJAVU NA JAVNI KONKURS:

 

-          potpisana prijava- u prijavi naznačiti radno mesto na koje se konkuriše sa kontakt  adresom i brojem telefona;

-          biografija;

-          original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije;

-          original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

-          original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;       

-          dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo;

-          uverenje sudskog organa da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

 

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog   beležnika.

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika biće odbačene zaključkom Konkursne komisije.

 

 

IV  ROK U KOME SE PODNOSE PRIJAVE NA JAVNI KONKURS:

 

Kandidati su dužni da svoje prijave na konkurs dostave u roku od 15 dana, koji  počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja javnog konkursa u dnevnom listu  „Blic“ i na zvaničnom sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (www.cad.gov.rs).         .

 

 

ADRESA NA KOJU SE PODNOSE PRIJAVE NA JAVNI KONKURS:

 

            Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Beograd, ul. Skadarska 23 i 23/1, sa naznakom „za javni konkurs sa nazivom radnog mesta na koje se konkuriše“.

 

 

VI  LICE ZADUŽENO ZA DAVANJE OBAVEŠTENJA O JAVNOM KONKURSU:

 

Irena Bjelotomić, kontakt telefon 011 292 7028

 

VII PROVERA OSPOSOBLJENOSTI, ZNANJA I VEŠTINA KANDIDATA U IZBORNOM POSTUPKU:

 

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi za ispunjavanje uslova za oglašena radna mesta, proveru stručnih osposobljenosti, znanja i veština, konkursna komisija će proveru obaviti usmenim putem, u prostorijama Direktorata  civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Beograd, Skadarska 23 i 23/1.

O datumu, danu i vremenu kada će se sprovesti usmeni razgovor sa kandidatima, kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonom ili na adresu koju su naveli u prijavi.

 

Napomena:

 

Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.

 

 

 


Nazad na ostale vesti