Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova https://www.mfa.gov.rs/  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link   Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja 

Obaveštenje putnicima o otvaranju stečajnog postupka nad avio kompanijom MONTENEGRO AIRLINES 

Rešenjem Privrednog suda Crne Gore St.br.164/2021 od 28.04.2021.godine otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AD „Montenegro Airlines“ Podgorica, Beogradska br.10, /mat.br.02737175/.

Poverioci imaju mogućnost da u roku od 30 dana od dana objave Oglasa (28.04.2021.godine) prijave svoja potraživanja.

Prvi sastanak poverilaca održaće se dana 04.06.2021.godine sa početkom u 10:00 časova, a ročište za ispitivanje potraživanja dana 08.06.2021.godine u 12,00 časova u Privrednom sudu Crne Gore, kancelarija br.2.

Sva prava koja je putnicima garantovao prevozilac Montenegro Airlines a koja se tiču neisplaćenih kompenzacija, neiskorištenih vaučera kao i nerefundiranih karata za nerealizovane letove mogu se potraživati kroz stečajni postupak.

 

Obustava saobraćaja Montenegro Airlines

 
 
Kompanija Montenegro Airlines je 25.12.2020. obavila poslednji let i obustavila saobraćaj na svim svojim linijama.
Zaštitu svojih prava, saglasno članu 97. Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“ br. 87/11 i 66/15), svi putnici kojima je let otkazan mogu ostvariti tako što reklamaciju, čiji se obrazac nalazi na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije:
 
 
u odeljku koji se odnosi na prava putnika, prvo podnesu avio-prevoziocu u pisanom obliku (može i na obrascu avio-prevozioca) u roku od 90 dana od dana kada je let obavljen ili kada je trebalo da se obavi (vodite računa da ste ispravno popunili formular kao i da ste dobili potvrdu o prijemu istog, broj reklamacije, automatsku potvrdu, pisani odgovor / u zavisnosti od prakse avio prevozioca).  Uz navedenu reklamaciju putnik podnosi i odgovarajuće dokaze.
 
Na web site-u prevozioca www.montenegroairlines.com  možete pronaći aktuelna obaveštenja o početku i načinu refundacije karata dok na stranici 
možete poslati Vašu reklamaciju.
 
Ukoliko avio-prevozilac u roku od 60 dana od dana dostave kompletne dokumentacije neophodne za reklamaciju, ne udovolji reklamaciji ili na istu ne odgovori, putnik ima  pravo da prijavi  povredu Zakona Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.
putem pošte: Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
Skadarska 23   11000 Beograd
 
Za putnike na koje se ne primenjuje zakonodavstvo Republike Srbije (putnici u tranzitu, aerodrom polaska Podgorica ili Tivat), svoja prava mogu zaštititi kod nadležnih civilnih vlasti pozivajući se na EU regulativu 261/04.
 
Služba Direktorata koja se stara o zaštiti prava putnika je u stalnoj komunikaciji sa kompanijom Montenegro Airlines i sve nove informacije vezano za predmetni slučaj ćemo blagovremeno objaviti na zvaničnom sajtu DCV.