Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Poštovani korisnici,
 
Direktotrat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije predstavlja Vam upitnik i poziva Vas da od 01. avgusta 2015. godine učestvujete u našoj anketi, kako biste nam pomogli da budemo još efikasniji i još bolji u svakodnevnom radu i komunikaciji sa Vama. 
 
Pozivamo Vas da objektivno ocenite naš rad i istaknete prednosti ali i manjkavosti u radu Direktorata, odnosno pojedinih njegovih službi. Pažljivo ćemo razmotriti i Vaše eventualne primedbe i prigovore i učiniti sve da ih što pre otklonimo.
 
Anketu i primedbe možete popuniti  on line (početna stranica sajta DCV) ili u pisanoj formi, popunjavanjem listića koji su dostupni na prijemnom pultu Direktorata.   
 
Vaše mišljenje biće nam od velike koristi radi unapređivanja kvaliteta našeg rada.
 
Hvala vam
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva

Republike Srbije  

 

Anketa

Korisnik (naziv vazduhoplovnog subjekta):

Oblast:
Sektor za saobraćajnu delatnost, plovidbenost i vazduhoplovno osoblje
Sektor za vazdušnu plovidbu, aerodrome i obezbeđivanje
Sektor za propise i međunarodnu saradnju
Sektor podrške
Spasilačko-koordinacioni centar
Grupa za kvalitet
Grupa za obuke u civilnom vazduhoplovstvu

Molimo Vas da na ovaj anketni list što objektivnije odgovorite, radi poboljšanja kvaliteta našeg rada, zaokruživanjem ocena od najmanje (1) do najveće (5):

1. Da li ste zadovoljni sa dostupnošću informacija iz oblasti vazduhoplovne regulative koje DCV RS publikuje na sajtu?

2. Da li ste zadovoljni sa dostupnošću informacija koje se odnose na vazduhoplovne subjekte koje su u nadležnosti DCV RS?

3. Da li ste zadovoljni sa dostupnošću informacija koje se odnose na podnošenje zahteva za inicijalnu sertifikaciju?

4. Da li ste zadovoljni sa dostupnošću informacija o radu DCV RS?

5. Da li ste zadovoljni sa efikasnošću postupka odlučivanja o zahtevima stranaka?

6. Da li ste zadovoljni sa dužinom čekanja na odgovor na reklamaciju putnika od momenta podnošenja iste?

7.Da li ste zadovoljni sa preciznošću i jasnoćom informacija pruženih putnicima koje se tiču primene i tumačenja Zakona iz oblasti zaštite prava garantovanih putnicima?

Vaše sugestije:

Anketu popunio (ime i prezime):

Unesite kod sa slike