Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 20.04.2018 18:34:03

Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  

Grupa za vazduhoplovnu medicinu

Grupa za vazduhoplovnu medicinu propisuje i usvaja medicinske zahteve i uslove za vazduhoplovno osoblje.    
Vazduhoplovno-medicinskim pregledima ispituje se zdravstvena sposobnost vazduhoplovnog osoblja da bezbedno obavlja svoje profesionalne dužnosti. To je od velikog značaja kao doprinos bezbednosti letenja, a istovremeno i pomoć u očuvanju njihovog zdravlja tokom karijere.                                                                                                      
Medicinska sertifikacija letačkog osoblja se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o letačkom osoblju ("Službeni glasnik RS", broj 33/13 i 61/15)koji je zasnovan na:

1.Uredbi Komisije (EU) br. 1178/2011 od 03. novembra 2011. /COMMISSION REGULATION (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011 
                                                                                                                         

2.Uredbi Komisije (EU) br. 290/2012 od 30. marta 2012.g., kojom se vrši dopuna i izmena propisa broj 1178/2011 koji definiše tehničke zahteve i administrativne procedure koje se odnose na vazduhoplovno letačko osoblje / COMMISSION REGULATION (EU) No 290/2012 of 5.April 2012  
                                                           
ANNEX IV[PART-MED] Pravilnika postavlja zdravstvene zahteve za medicinsku sertifikaciju letačkog osoblja.

3.Prihvatljivim načinima usaglašavanja i Uputstvima za  Part MED / Acceptable means of compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Part MED, na koje upućuju odredbe ovog pravilnika, a primenjuju se kao preporučena praksa.                
Medicinska sertifikacija kontrolora letenja se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, br. 83/15 i 18/16) koji je zasnovan na: 

1.Uredbi Komisije (EU) br. 2015/340 od 20. februara 2015. godine/ COMMISSION REGULATION (EU) 2015/340 of 20 February 2015 
                                                                                                                                                             
ANNEX IV ATCO.MED Pravilnika postavlja zdravstvene zahteve za medicinsku sertifikaciju kontrolora letenja.

2.Prihvatljivim načinima usaglašavanja i Uputstvima za  Part ATCO.MED / Acceptable means of compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Part ATCO.MED, na koje upućuju odredbe ovog pravilnika, primenjuju se kao preporučena praksa.