Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 29.05.2017 09:38:27

Seminari osveženja znanja iz bezbednosti u vazduhoplovstvu, biće održani  24. maja 2017. godine  u AK Trstenik i 25. maja 2017. godine u AK Ečka. Cilj seminara je da se vazduhoplovne zajednica informiše o aktuelnoj regulativi, osveži znanje iz bezbednosti  I ukaže na načešće greške koje se dešavaju u letenju.    

Odeljenje aerodroma funkcioniše u okviru Sektora za vazdušnu plovidbu, aerodrome i obezbeđivanje Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.
 
Odeljenje aerodroma  obavlja najsloženije upravne, regulatorne i poslove neposrednog inspekcijskog nadzora i sa njim povezane studijsko-analitičke i normativno-pravne poslove koji se odnose na: projektovanje, izgradnju, rekonstrukciju, korišćenje i održavanje aerodroma, letilišta i terena; rad, organizaciju rada, stručno osposobljavanje i način vršenja stručnih poslova vazduhoplovno-stručnog osoblja.
 
Odeljenje vrši pripremu predloga mera za unapređenje stanja na aerodromima i letilištima; obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa izgradnjom, rekonstrukcijom i održavanjem aerodroma, letilišta i heliodroma.
 
Odeljenje učestvuje u izradi vazduhoplovnih propisa koji se odnose na: aerodrome u skladu sa međunarodnim konvencijama, standardima i preporukama; saglasnosti i odobrenja za izgradnju i upotrebu aerodroma i letilišta i drugih objekata na ili u okolini aerodroma; utvrđivanje osposobljenosti centara za obuku i programa za obuku vazduhoplovnog stručnog osoblja i druge poslove u vezi sa delokrugom rada sektora.
 
Obaveštenje
 
Obaveštavaju se podnosioci zahteva za legalizaciju objekata da zahteve za izdavanje saglasnosti koje po Zakonu o vazdušnom saobraćaju izdaje Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, dostavljaju preko organa nadležnog za poslove legalizacije objekata. Za tako primljene zahteve Direktorat ne naplaćuje taksu.  
 
Izvod iz Zakona o vazdušnom saobraćaju, međunarodne propise i podzakonske propise o aerodromima pogledajte u REGULATIVI